MY FAVORITE KETO BREAKFAST SANDWICH

My favoritë këto brëakfast sandwich is low in carbs, high in hëalthy fats and off thë charts in flavor! Thë sausagë on thë outsidë is thë përfëct touch to makë you not miss thë brëad at all!
ingrëdiënts
  • 2 sausagë pattiës
  • 1 ëgg
  • 1 tbsp crëam chëësë
  • 2 tbsp sharp chëddar
  • 1/4 mëdium avocado, slicëd
  • 1/4-1/2 tsp sriracha (to tastë)
  • Salt, pëppër to tastë

MY FAVORITE KETO BREAKFAST SANDWICH

instructions
  1. In skillët ovër mëdium hëat, cook sausagës për packagë instructions and sët asidë
  2. In small bowl placë crëam chëësë and sharp chëddar. Microwavë for 20-30 sëconds until mëltëd
  3. ………
Get full recipes >> CLICK HERE

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *