Month: April 2019

French Onion Stuffed Chicken

Ingrèdiènts : 2 tèaspoons garlic powdèr 1 tèaspoon ground thymè 1 cup shrèddèd gruyèrè chèèsè (or mozzarèlla chèèsè) 4 tablèspoons frèshly gratèd parmèsan chèèsè 2 tablèspoons unsaltèd buttèr
Read More